Co trápí autodopravce  |  Truck & business 4 / 2015  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 4 / 2015 » Co trápí autodopravce

Co trápí autodopravce

 
ilustracni-1

pátek, 13. listopadu 2015

Naposledy se letos s naším dopisovatelem zamýšlíme nad událostmi, které rozhodně neprospívají k dobré náladě dopravců ani řidičů. Začněme u domácí legislativy a v druhé části příspěvku si připomeneme, kam se posunulo řešení zapeklité minimální hodinové mzdy (Milog).

 

Stěžejní dokument všech uživatelů silnic - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích - byl pozměněn v loňském roce a v současné době ho čeká další „modernizace“. Projednávání v poslanecké sněmovně (PS) se velmi zkomplikovalo, neboť je předložen Senátní návrh tohoto zákona, jehož podstatou byly změny, na které se zaměříme.

Okamžitá hmotnost a odpovědnost řidiče
Návrhem se doplňuje nová skutková podstata přestupku tak, že fyzická osoba poruší zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez.

Současně je v návrhu za tento přestupek ukládat pokutu v rozmezí 2500 až 20 000 Kč, v blokovém řízení do 2500 Kč. V případě, že přestupek spáchá řidič nákladního vozidla, byl by zatížen body v registru řidičů.

Návrh měl dle názoru senátorů řešit problémy s objížděním komunikací určených pro dálkovou dopravu.

Při projednávání tohoto zákona v PS byl předložen ještě jeden pozměňovací návrh, který dokonce navrhuje spoluodpovědnost provozovatele vozidla za přestupek řidiče spočívající v porušení zákazu vjezdu vozidla do zóny s vymezenou hmotností.

Vedení Česmad Bohemia (ČB) vynaložilo maximální úsilí ve snaze zabránit navrženým změnám, které by nadměrně zatěžovaly nebo trestaly řidiče i dopravce.

Za tímto účelem jednal ČB s vedením dopravní Policie a kompetentními pracovníky MD. U všech těchto orgánů nalezl pochopení s tím, že sankce jsou nepřiměřeně přísné a provozovatel vozidla nemůže zodpovídat za každé protiprávní jednání řidiče, analogicky by musel zodpovídat i za překročení rychlosti atd. Jak může zaměstnavatel zabránit řidiči, aby neporušil pravidla silničního provozu!

Proč trestat jenom řidiče
Stávající úroveň represe vzhledem k příjmům řidičů je vysoká a jsou trestáni např. i za malé přetížení vozidla, i když nemají možnost přezkoumat hmotnost nákladu. Stále se nedaří prosadit zákon, který by zavedl odpovědnost odesílatele za naložení a uložení nákladu na vozidlo.

Řidič není zbožíznalec, aby znal vlastnosti nákladu pro jeho rozložení, zajištění a ověření hmotnosti nákladu.

I současný vládní návrh je dost přísný a i za přetížení o 0,5 % celkové hmotnosti je navrhováno pokutovat řidiče v blokovém řízení až do 15 000 Kč, dopravce do 500 000 Kč.

Pokud by analogické tresty platily za dopravní přestupky, byli by řidiči trestáni i za překroční rychlosti o méně než půl kilometru v hodině.

S těmito argumenty oslovuje ČB i poslance napříč politickým spektrem a snaží se je uvést do obrazu, jaké jsou vlastně podmínky pro výkon povolání řidiče, jak jsou řidiči odměňováni a jakými sankcemi jsou zatěžováni.

A výsledek?  V průběhu měsíce září a října zástupci ČB dále intenzivně jednali s poslanci PS, v HVPS a ve výborech tak, aby prosadili potřebné změny zákonů 361/2000 Sb. a 13/1997 Sb. Výsledkem je, že PS schválila úpravy ve výše uvedených zákonech dle návrhu ČB následovně: Byly zrušeny poplatky za vážení ve výši 6000 Kč, došlo ke snížení pokut u přetížení do 500 kg a zrušení tří trestných bodů pro řidiče přetížených aut. Účinnost se předpokládá od 1. 1. 2016.

Argumenty jsou jasné. Řidič skutečně nemá zájem na přetěžování vozidel, neboť by si tímto jednáním zvyšoval provozní náklady jak ve spotřebě, tak i ve zvýšeném opotřebení vozidel a zákazník není ochoten za přepravu nákladu nad užitečnou hmotnost tyto náklady kompenzovat.

Odpovědnost odesílatele
Další významný posun nastal v jednání ve věci zvýšené odpovědnosti odesílatele za naložení a uložení nákladů. Po věcné diskusi s poslanci se podařilo prosadit návrh ČB tak, aby byl doplněn par. 52 zák. 361/2000 Sb. o nový odstavec, který zní:

Odesílatel má povinnost:

Předat náklad k přepravě tak, aby obal, nebo vlastní náklad byl proveden a uspořádán způsobem odpovídajícím podmínkám v přepravě, zejména dohodnutému typu vozidla, namáháním vzniklým jízdou vozidla, případně použitím ostatních druhů dopravy a silám použitých zajišťovacích prostředků, aby bylo možné provést zajištění nákladu proti posunutí či pádu.

Nepředat náklad k přepravě, nejsou-li podmínky uvedené v předchozím odstavci zabezpečeny buď odesílatelem samým, nebo na základě výslovného pověření třetí osoby.

Jde o významný posun v této problematice a je naděje, že po dlouhých letech bude tato věc vyřešena, neboť navržená úprava zákona je již ve druhém čtení v PS.

Součástí úprav výše uvedeného zákona je i ustanovení o zákazu řídit vozidlo, na němž, nebo na jehož nákladu je led či sníh, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Jsme si plně vědomi zmíněného nebezpečí a rizik, ale pro plnění tohoto ustanovení nejsou vytvořeny podmínky. V případě velkých nákladních vozidel či autobusů nemá řidič žádnou bezpečnou možnost ani střechu auta zkontrolovat, ani dostupnými prostředky případný led či sníh odstranit. Usilujeme tedy o vypuštění tohoto ustanovení, neboť řidič, případně dopravce, je povinen případnou škodu nahradit ve smyslu obecné odpovědnosti.

Milog - od jara do léta
Považujeme za účelné úvodem nastínit vývoj situace kolem zavedení minimální mzdy v Německu. Od konce února pokračoval maraton akcí a jednání, které měly vyústit k přehodnocení postoje německé vlády ke zmiňovanému zákonu. Bohužel až do 15. května 2015 se tak nestalo a rozhodování bylo na Evropské komisi, zda zahájí s Německem řízení o porušování práva v tom smyslu, že Milog není v souladu s hlavními principy Evropské unie, zejména volného pohybu služeb, což dokazují mnohé kvalifikované rozbory.

Na základě rozhodnutí předsednictva ČB zaslal prezident Sdružení Vl. Starosta ministrům zemědělství, zahraničních věcí, předsedům poslaneckých klubů a předsedům výborů pro dopravu Sněmovny i Senátu a českým europoslancům naléhavou žádost o razantní podporu českých podnikatelů v ČR, ale hlavně v Bruselu. Předsednictvo ČB doporučilo svým členům i nadále vytrvat ve svém postoji ke kontroverznímu zákonu, až do definitivního rozhodnutí EK a vyjasnění všech nedořešených praktických otázek.

Jde zejména o to, že někteří dopravci jsou nuceni některými zákazníky, aby potvrdili dodržování zákona o minimální mzdě pod hrozbou ztráty zakázky. Dle našich zjištění však tito dopravci sice souhlas podepíší, ale minimální mzdu stejně zaměstnancům nevyplatí. Je to velmi nebezpečná situace, neboť tímto krokem se své odpovědnosti nezbaví, ale naopak se vystavují daleko přísnějším sankcím.

Milog – aktuálně
Dne 27. 7. Evropská komise obdržela dopis ze SRN s obhajobou minimální mzdy. Komise začala zkoumat předložené argumenty, které by měly zavedení minimální mzdy obhájit. Bohužel nebyla stanovena žádná lhůta, ve které by měla Evropská komise vydat stanovisko.

ČB stále intenzivně jedná a argumentuje i s právní podporou u příslušných orgánů v Bruselu.

Postupně dochází k určitému vývoji v této záležitosti, ovšem nikoliv ke spokojenosti dopravců.

V srpnu německé ministerstvo vyloučilo z povinnosti dokládat minimální mzdu u následujících řidičů, kteří:

mají hrubou měsíční mzdu minimálně 2958 eur,

mají pravidelně hrubou měsíční mzdu minimálně 2000 EUR za posledních 12 měsíců a zaměstnavatel je to schopen doložit,

kdy zaměstnavatel zaměstnává blízké příbuzné.

Dále se vedou intenzivní diskuze, zda lze alespoň část stravného započítat do minimální mzdy. Existuje názor, že pokud je stravné za měsíc vyšší než 229 eur, může se částka nad tuto hranici do minimální mzdy započítat. Německé MPSV v září vydalo výklad, jaké částky se můžou do minimální mzdy započítávat. Je to poněkud komplikované, neboť dle německých zákonů má řidič nárok na maximální stravné 229 eur za měsíc a pouze to, co je nad tuto částku, může být započítáno do minimální mzdy. Zaměstnavatel tak může řidiči do minimální mzdy započítat pouze rozdíl mezi vyplaceným stravným a částkou 7,60 eur za den (1/30 z 229 eur). Tak např. pokud řidič stráví v SRN více než 18 hodin, má nárok na stravné 45 eur a pro účely minimální mzdy by mohl započítat 37,40 eur (45-7,6) atd.

Zatím je vše pouze ve fázi návrhů a diskusí
Stanovisko ČB je stále tvrdě odmítané a nechceme se nechat vtáhnout do experimentů. Vše jsou to jenom úhybné manévry. Nedovedeme si představit, jak administrativně přesně zvládnout podobné návrhy a ještě podávat v německém jazyce pravidelné reporty o všech vozidlech a řidičích.

Jsme plně pro respektování českého práva a zmíněné experimenty odmítáme!

Celý článek si přečtěte v tištěném vydání T&b č. 4/2015

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz