Nákladní list CMR(2. část)  |  Truck & business 3 / 2020  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 3 / 2020 » Nákladní list CMR(2. část)

Nákladní list CMR(2. část)

 
ilustracni

čtvrtek, 1. října 2020

V minulém čísle T&b jsme se v rámci pojednání zabývajícího se problematikou nákladního listu CMR věnovali právu odesílatele požadovat po dopravci přezkoušení hrubé hmotnosti zásilky nebo jejího množství. Na následujících řádcích problematiku nákladního listu CMR dokončíme.

 

Nákladní list CMR (NL CMR) nebývá v praxi používán zcela samostatně. Odesílatel je povinen dopravci k NL CMR připojit, nebo mu dát jinak k dispozici doklady potřebné k celnímu jednání a dalším úředním jednáním (např. doklady o rostlinolékařské kontrole, případné povolení k vývozu či dovozu přepravovaného zboží, faktury, speciální doklady v případě přeprav podle Úmluvy ADR apod.) prováděným před vydáním zásilky a poskytnout mu všechny informace, o které požádá. Dopravce není povinen zkoumat, jsou-li doklady uvedené v úvodním odstavci a informace správné a dostačující. Lze ale předpokládat, že se jako odborník na přepravní problematiku bude aktivně podílet na jejich kontrole a na případné nedostatky obratem upozorní (to je v zájmu bezproblémové přepravy, a tudíž i v zájmu samotného dopravce). Odesílatel však odpovídá dopravci za všechny škody vzniklé proto, že k NL CMR nebyly dodány všechny doklady nebo nebyly dány nutné informace, anebo doklady a informace jsou neúplné nebo nesprávné, pokud ovšem nejde o nedostatek zaviněný dopravcem.

Dopravce odpovídá jako komisionář za následky ztráty nebo nesprávného použití dokladů v NL CMR uvedených a k němu připojených nebo dopravci odevzdaných; je však případně povinen nahradit nejvýše částku, kterou by hradil při ztrátě zásilky (viz čl. 11 Úmluvy CMR).

Dispoziční právo k zásilce
Výkon dispozičního práva se váže na tyto podmínky, resp. musí být realizován za těchto předpokladů:

dopravci musí být předán originál, resp. prvopis, tj. první (červená) strana NL CMR určená odesílateli, se zde vyznačenými změněnými dispozicemi. Odesílatel je oprávněn disponovat se zásilkou, zejména může požadovat na dopravci zastavení přepravy, změnu místa dodání nebo vydání zásilky jinému příjemci, než který byl uveden v NL CMR. To znamená, že odesílatel může během probíhající přepravy změnit tzv. dopravní (přepravní) dispozice – toto právo může náležet i příjemci zásilky (převedl jej na něj odesílatel a toto vyznačil v NL CMR);
tzn., že odesílatel nebo příjemce (v tom případě je-li odesílatelem učiněn v tomto smyslu příslušný záznam v nákladním listu), který chce uplatnit své právo, je povinen se vykázat prvním vyhotovením NL CMR, ve kterém musí být zapsány nové příkazy dané dopravci, a hradit dopravci veškeré výlohy a škody vzniklé provedením těchto příkazů;
změny dispozic lze po dopravci požadovat jen v případě jejich reálné proveditelnosti, tj. provedení příkazů musí být možné v době, kdy dojdou osobě, která je má provést, a nesmí narušovat obvyklý provoz dopravcova podniku ani způsobit škodu odesílatelům nebo příjemcům jiných zásilek;
změna příkazů (dispozic) nesmí mít za následek rozdělení zásilky;
nemůže-li dopravce provést příkazy v době, kdy dojdou osobě, která je má provést, je povinen ihned o tom vyrozumět osobu, od níž tyto příkazy obdržel;
dopravce, který neprovede dané příkazy nebo který je provede, aniž si vyžádal předložení prvního vyhotovení nákladního listu, odpovídá oprávněnému za škodu tím vzniklou.

Dopravce vždy musí obdržet nové, přesně stanovené celní dispozice (zejm. dispozice ohledně nového příjemce, místa a způsobu vyclení atd.), příp. musí obdržet i další dispozice respektující další závazné předpisy, podle kterých se konkrétní přeprava realizuje (např. rostlinolékařská kontrola).

K zániku dispozičního práva dochází, jakmile je druhý výtisk NL CMR odevzdán příjemci; nebo jakmile příjemce uplatní právo žádat od dopravce, aby mu proti potvrzení vydal druhé vyhotovení nákladního listu a zásilku, jakmile dojde zásilka na místo určené k jejímu vydání; od tohoto okamžiku je dopravce povinen řídit se příkazy příjemce.

Příjemci ale může dispoziční právo náležet hned od okamžiku vystavení NL CMR v tom případě, je-li v něm učiněn odesílatelem v tomto smyslu příslušný záznam.

Podle Úmluvy CMR platí, že dá-li příjemce při výkonu svého dispozičního práva příkaz k vydání zásilky další osobě, nemůže již tato osoba určit další příjemce. V této souvislosti platí, že nemůže-li dopravce provést udělené příkazy, je povinen ihned o tom vyrozumět osobu, od níž tyto příkazy obdržel. Dopravce, který neprovede dané příkazy, nebo který je provede, aniž si vyžádal předložení prvního vyhotovení NL CMR, odpovídá oprávněnému za škodu tím vzniklou.

Druhé vyhotovení listu CMR
Dojde-li zásilka na místo určení (resp. na místo určené k jejímu vydání), má příjemce právo žádat od dopravce, aby mu proti jeho potvrzení (potvrzuje dopravci převzetí zásilky na jeho exempláři NL CMR – dopravci náleží třetí/zelený exemplář) vydal druhé (modré) vyhotovení nákladního listu a zásilku (srov. již dříve uváděný rozdíl mezi nákladním a náložným listem).

Při ztrátě zásilky nebo dojde-li k překročení dodací lhůty, je příjemce oprávněn vlastním jménem uplatňovat proti dopravci nároky z přepravní smlouvy.

Příjemce, který uplatňuje tato práva, je povinen zaplatit částku uvedenou v nákladním listě. Nedojde-li v tomto směru k dohodě, není dopravce povinen vydat zásilku, ledaže by mu příjemce poskytl záruku.

Překážky v dodání zásilky
V případě, že je nebo by se stalo plnění přepravní smlouvy podle podmínek stanovených v NL CMR ještě před dojitím zásilky na místo jejího dodání z jakéhokoli důvodu nemožným, je dopravce povinen vyžádat si pokyny od osoby oprávněné disponovat se zásilkou (zpravidla od odesílatele). Dovolují-li však okolnosti provedení přepravy za podmínek odchylujících se od podmínek stanovených v NL CMR a dopravce nemohl obdržet v přiměřené době pokyny od osoby oprávněné disponovat se zásilkou, učiní dopravce taková opatření, která považuje v zájmu osoby oprávněné disponovat se zásilkou za nejlepší.

Jestliže se poté, co zásilka došla na místo dodání, vyskytnou překážky v dodání, vyžádá si dopravce pokyny od odesílatele. Odmítne-li příjemce zásilku, má odesílatel právo se zásilkou disponovat, aniž by se musel vykázat prvním vyhotovením NL CMR. I když příjemce odmítl zásilku, může žádat o její vydání do té doby, než dopravce obdrží od odesílatele opačné pokyny. Vzniknou-li okolnosti bránící dodání zásilky poté, kdy příjemce již dal na základě svého oprávnění příkaz k vydání zásilky jiné osobě, nastupuje na místo odesílatele příjemce a na místo příjemce tato jiná osoba.

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz