Iniciativy navržené evropskou komisí podpoří čistou dopravu  |  Truck & business 3 / 2017  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 3 / 2017 » Iniciativy navržené evropskou komisí podpoří čistou dopravu

Iniciativy navržené evropskou komisí podpoří čistou dopravu

 
ilustracni-1

pondělí, 25. září 2017

Komise přijala opatření, která by měla přispět v Evropě k modernizaci mobility a dopravy. Cílem je zachovat konkurenceschopnost zmiňovaných odvětví v době přechodu na digitalizaci a čistou energii. Z projevů čelních představitelů EU čiší optimismus a víra ve změnu myšlení firem i jednotlivců. Připadá nám, že si europoslanci tentokrát nasadili růžové brýle. Mnohé představy se podle našeho názoru blíží k neuskutečnitelným vizím. Ostatně ani mezi českými autodopravci příliš optimismu nepanuje. O tom více v seriálu „Co trápí autodopravce“. Dejme však již slovo našemu stálému dopisovateli, který nám přiblíží optimistické léto v EU.

 

Unie předkládá pod názvem „Evropa v pohybu“ soubor iniciativ a opatření se širokým záběrem. Cílem těchto opatření je zvýšení bezpečnosti provozu, podpora spravedlivějšího výběru poplatků na silnicích, snížení emisí CO2 a dopravního přetížení, omezení administrativní zátěže firem, potlačení nezákonného zaměstnávání a zajištění náležitých pracovních podmínek i patřičné doby odpočinku. A doprava přitom není zdaleka jediným odvětvím, pro které budou tato opatření dlouhodobě přínosná.

Zásadní změny v dopravě

„Svět dopravy prochází zásadními změnami a Evropa se této příležitosti musí chopit a dát budoucí mobilitě kýženou podobu. Dalo by se říct, že stojíme před možností znovu vynalézt kolo“, vysvětluje místopředseda Komise Maroš Šefčovič odpovědný za energetickou unii. „Rád bych, aby Evropa byla nejen součástí této globální proměny, ale aby také udávala její tón.“

K tématu se vyjadřuje rovněž místopředseda Komise a komisař pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen: „Náš přístup k mobilitě se zdaleka neomezuje jen na odvětví dopravy. O aktuálních změnách v dopravě uvažujeme i v kontextu nových hospodářských trendů, jako jsou kolaborativní ekonomika či oběhové hospodářství. Jde tedy o příležitost k modernizaci celého evropského hospodářství a k jeho nasměrování na cestu větší udržitelnosti.“

Komisařka pro dopravu Violeta Bulcová pak dodává: „Evropská unie má jedinečnou příležitost vést modernizaci silniční dopravy nejen doma, ale i ve světě. Naše reformy položí základ pro standardizované digitální silniční systémy, spravedlivější sociální podmínky a prosaditelná tržní pravidla. Ta pomohou snížit socioekonomické náklady dopravy, jako jsou čas strávený v provozu, úmrtí a závažná zranění na silnicích nebo zdravotní rizika plynoucí ze znečištění a hluku. Zároveň zajistí, že budou naplňovány potřeby lidí a firem a že bude chráněno životní prostředí. Společné normy a přeshraniční služby také v celé Evropě pomohou prosadit multimodální cestování.“

 

Evropa chrání a posiluje

Mobilita výrazně ovlivňuje každodenní život lidí a přímo zaměstnává více než 11 milionů osob. Toto odvětví však prochází řadou technologických, hospodářských a sociálních změn, jejichž tempo se zrychluje. Zvládnutí těchto změn má zásadní význam pro naplnění politické priority Junckerovy komise, totiž vybudování Evropy, která chrání, posiluje a brání. Proto v minulých dnech Komise přijala dlouhodobou strategii, jež tyto výzvy promění v příležitosti a do roku 2025 zajistí inteligentní, sociálně spravedlivou a konkurenceschopnou mobilitu. Evropská unie bude tento přechod řídit cílenou legislativou a podpůrnými opatřeními, včetně výzkumu, inovací a investic do infrastruktury. Tímto způsobem by mělo být zajištěno, že se budou v Evropě vyvíjet, vyrábět a prodávat nejlepší možné, čisté, automatizované a propojené systémy, zařízení a vozidla.

První soubor osmi legislativních iniciativ se konkrétně zaměřuje na silniční dopravu. Toto odvětví je mimořádně důležité, jelikož přímo zaměstnává pět milionů Evropanů a zároveň produkuje téměř pětinu unijních emisí skleníkových plynů. Zmíněné návrhy zdokonalí fungování silniční nákladní dopravy a pomohou zlepšit sociální a pracovní podmínky zaměstnanců. Těchto cílů se bude dosahovat intenzivnějším prosazováním právních předpisů, potíráním nezákonného zaměstnávání, omezováním administrativní zátěže podniků a vyjasněním stávajících pravidel (např. pokud jde o uplatňování národních předpisů o minimální mzdě).

Komise taktéž podporuje systémy plynulé mobility, aby občanům a podnikům usnadnila cestování napříč Evropou. O to jde v návrhu, který zvyšuje interoperabilitu mýtných systémů tak, aby bylo možné využívat silnic po celé EU bez vyřizování různých administrativních formalit. Společné specifikace pro údaje o veřejné dopravě pak cestujícím umožní lépe si plánovat své výjezdy a využívat nejlepších tras bez ohledu na to, že vedou přes území jiného státu.

Emisní normy středem pozornosti

Zmiňovaný první soubor osmi předpisů bude během následujících dvanácti měsíců doplněn o další návrhy, jež se budou mimo jiné zabývat emisními normami pro osobní automobily a užitková vozidla po roce 2020 a emisními normami pro těžká nákladní vozidla (v tomto případě bude příslušný předpis navazovat na dnešní návrh týkající se sledování a hlášení emisí CO2 a spotřeby pohonných hmot u těžkých nákladních vozidel). Tyto návrhy dále podnítí inovace, posílí konkurenceschopnost, sníží emise CO2, zlepší veřejné zdraví, kvalitu ovzduší a zvýší bezpečnost dopravy.

Doprava a mobilita mají tedy zcela zásadní význam pro evropské hospodářství a konkurenceschopnost, což je reflektováno v celé řadě jiných politických rámců EU, jež mají na toto odvětví rozhodující vliv. K dopravě a mobilitě přispívají všechny tři priority Junckerovy komise, jimiž jsou energetická strategie, jednotný digitální trh a agenda pro pracovní místa, růst a investice.

Ve strategii energetické unie z února 2015 byl za jednu z klíčových oblastí činnosti označen přechod k energeticky účinné dopravě se sníženou produkcí uhlíku. V tuto chvíli budou realizována opatření, která byla nastíněna ve strategii pro nízkoemisní mobilitu přijaté v červenci 2016. Investice do infrastruktury v rámci investičního plánu pro Evropu jsou silným podnětem k tomu, aby byla v Evropě zaváděna čistá, konkurenceschopná a propojená mobilita budoucnosti.

EU a elektromobilita

Evropská komise neplánuje žádné závazné kvóty pro vozidla s elektrickým pohonem. „Nikdy nebyly podobné plány kvót uváděny,“ řekla mluvčí bruselského úřadu v minulých dnech. Reagovala tak na zprávu v německých novinách „Handelsblatt“. Noviny uvedly, že jsou úvahy předepsat automobilkám od roku 2025 podíl vozidel bez emisí. Výchozím bodem pro zprávu je část ideového dokumentu Komise z konce května. Stojí tam, že úřad již pracuje na reformě norem po letech 2020 - 2021 pro emise CO2 z osobních aut.

Současné cíle ve snižování emisí skleníkového plynu platí do roku 2021. Cíle nelze zaměňovat za závazné kvóty, argumentuje nyní mluvčí a říká: „Komise ověřuje možnosti podpory energie s nízkým obsahem uhlíku či bez emisí v dopravním sektoru.“ Přitom by neměla být některá technika, jako třeba elektrický pohon, upřednostňována.

Povinné údaje o spotřebě paliva

Výrobci nákladních vozidel musí od roku 2019 sdělovat kupujícím jejich vozidel spotřebu pohonných hmot. Měřit ji musejí zařízením Vecto Test. Shodly se na tom členské státy EU a Evropská komise. Údaje mají sloužit větší průhlednosti, a tím větší konkurenci na trhu nákladních vozidel. Přesto není organizace Doprava & Životní prostředí (Transport & Environement – T&E) zcela spokojena.

Zákazníkům by se měly povinně sdělovat jen úhrnné hodnoty Vecto-testů, nikoliv výsledky jednotlivých variant. Tak se ovšem nedovědí, jak působí na spotřebu paliva třeba aerodynamické vlastnosti, jejich pneumatiky nebo výkony motorů. Proto T&E požaduje, aby druhý návrh Vecto zákona, jenž má být předložen do konce roku, nutil výrobce poskytovat takové údaje, a to nejen zákazníkům, ale i výzkumným institucím nebo organizacím ochrany životního prostředí. Jen tak bude možné nezávislé posouzení výsledků Vecto. K těmto požadavkům se připojily již různé dopravní svazy, mezi nimi Mezinárodní unie silniční dopravy, společenství skandinávských logistických svazů a evropský spediční svaz Clecat.

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz