Práce na „Road Package“ pokračuje  |  Truck & business 3 / 2015  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 3 / 2015 » Práce na „Road Package“ pokračuje

Práce na „Road Package“ pokračuje

 
ilustracni-1

čtvrtek, 24. září 2015

Cesta je volná: experti generálního ředitelství Doprava (DG Move) v Evropské komisi EU mohou dále pracovat na balíku opatření pro silniční dopravu. Jejich sestavu, představující pravidla pro zpoplatňování silnic a pro sociální záležitosti v silniční dopravě, předloží bruselský úřad v příštím roce. Viceprezident Komise Frans Timmermann, Nizozemec s velkou pravomocí, prověřoval návrhy zákonů, zda jsou smysluplné a potřebné. Nyní dal zelenou pro pokračování prací.

 

Nouzový volací systém
Do konce března 2018 musí být všechna nová lehká užitková vozidla vybavena automatickým nouzovým volacím systémem eCall.  Ten alarmuje při nehodě samostatně centrálu nouzových volání a navádí nasazenou pomoc k místu nehody. Rozhodnutí Evropského  parlamentu ukončilo  zákonodárné řízení. Systém eCall představuje iniciativu za účelem přivolání  rychlé pomoci automobilistům, účastníkům nehody, kdekoliv v Evropské unii.

V případě nárazu vozidlo vybavené eCallem volá automaticky nejbližší záchranné centrum. I když cestující nemohou mluvit, např. z důvodu zranění, je zasílána „minimální sada údajů“ (Minimum Set of Data), která zahrnuje přesný popis místa nehody. Krátce po nehodě proto záchranná služba ví, že se udála nehoda a kde přesně.

ECall zkracuje dobu reakce záchranné služby. To představuje 50 % na venkově a 60 % ve městech. Rychlá reakce zachrání stovky životů v EU každým rokem.  Závažnost zranění se významně sníží v desítkách tisíc případů. Můžete rovněž vyvolat signál eCallu stisknutím knoflíku uvnitř auta. Pokud jste svědky nehody, můžete o ní podat zprávu a uvést přesné místo. Pokud eCall „spí“, nedovoluje vozidlu jízdu mimo záchranné služby.

Návrh Evropské komise na legislativní akt v této věci předpokládal, že eCall bude jednolitě fungovat po Evropě koncem roku 2015. Protože schvalovací postupy legislativních aktů v Evropském parlamentu a radě ministrů vyžadují své, termín vstupu v platnost je po začátku roku 2018.

Více podrobností o této iniciativě je k dohledání na http://www.icarsupport.eu/ecall/.

Řidičský průkaz na internetu
Generální ředitelství pro dopravu Evropské komise uvedlo do života nový vyhledávací online nástroj, který předvádí většinu platných řidičských průkazů vydávaných v Evropském hospodářském prostoru (EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Nástroj ukazuje fotografie průkazů a další informace, jako je vysvětlení národních kategorií, národních kódů a administrativní platnost těchto dokladů.  Umožňuje rychlé a efektivní vyhledání modelů řidičských průkazů, což má vést ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy. Bude přístupný každému a zejména bude užitečný pro národní úřady působící v oblasti silničních kontrol a  administrativní výměny průkazů. Je uveden na

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/driving-licence/models/index_en.htm.000

Minimální mzda jablkem sváru
EK neoficiálně počítá s dalšími kroky v řízení vůči vládě SRN.

Německá spolková vláda odpověděla na „modrý dopis“ z Bruselu ve věci minimální mzdy pro zahraniční řidiče. Evropská komise nyní dopis z Berlína studuje.

Spolková vláda ani Komise nechtějí o obsahu dopisu oficiálně informovat. Mluvčí spolkového ministerstva práce pouze řekla, že „…vedeme s Komisí intenzivní rozhovory, abychom nalezli řešení.“

Modrý dopis oficiálně znamená: je požadována termínovaná odpověď – jde o první ze tří stupňů řízení při porušení dohod o EU, ve kterém Brusel na toto upozorňuje členskou zemi. Pokud odpověď experty EU na evropské právo neuspokojí, dojde ke druhému stupni řízení a požadavku na zdůvodnění stanoviska. Zde se uvádí, že argumentace vlády členské země není přesvědčující. Stanoví se lhůta na změnu s ohledem na kritizovaný obsah. Toto se spojuje s pohrůžkou, že při dalším ignorování požadavku EU dojde k žalobě u Evropského soudního dvora. Žaloba v Lucembursku je třetím stupněm v řízení.

Při podané ruce vychází Brusel z toho, že se Berlín pokusí dát zákon o minimální mzdě do souladu s pravidly EU. Chce to svůj čas – jsou přesvědčeni experti Komise, kteří by museli v říjnu použít druhý stupeň řízení pro porušení dohod o EU vůči německé spolkové vládě. Vůči použití tohoto zostřeného kroku proti Berlínu by měla být německá snaha vyhnout se žalobě v Lucembursku.

Ve střetu ohledně německé minimální mzdy zastává Evropská komise – při zásadním souhlasu s německým právem - stanovisko, že její uplatnění na všechny dopravní služby, jež se týkají německého území, způsobí nepřiměřené omezení svobody ve službách a ve volné dopravě zboží.

Naproti tomu Spolkový svaz nákladní dopravy a logistiky (BGL) v SRN trvá na svém požadavku, že ustanovení musí platit rovněž pro přeshraniční dopravy a pro vnitroněmeckou dopravu, prováděnou zahraničními podniky.

První rychlonabíjení ve Francii
V minulých dnech zahájily ve Francii provoz dva nabíjecí body v rámci projektu Corri-Door. Připomeňme, že jde o akci podporovanou částkou téměř 5 milionů eur z programu Evropské unie TEN-T. Posláním projektu Corri-Door je vytvořit interoperabilní nabíjecí síť a podpořit rychlý rozvoj užívání elektrických vozidel ve Francii a v Evropě.

Uvedené dva body jsou v Bosgouet Nord (A13 – 128 km od Paříže) a v Tardenois Nord (A4 – 97 km od Paříže). Díky těmto novým stanicím mohou uživatelé nabíjet svá elektrická vozidla za méně než 30 minut. Jsou součástí pilotního zavádění 200 nových rychlonabíjecích bodů při hlavních francouzských dálnicích.

Projekt Corri-Door  bude analyzovat mnoho aspektů týkajících se používání elektrických vozidel a vývoje inovativních obchodních modelů podporujících rozvoj rychle nabíjející infrastruktury. Projekt rovněž poskytne mapy nabíjecích zařízení ve Francii a také doporučení jiným členským zemím EU.

Spolufinancování přes Evropskou komisi se týká její priority „Dekarbonizace/snižování hluku“. V projektu Corri-Door je zapojeno sedm partnerů v rámci konsorcia včetně obchodu a inženýrských škol. Jeho zavádění monitoruje INEA – Agentura Evropské komise pro inovace a sítě.

Zlepšení v přístavu Rotterdam
Program TEN-T EU podpoří částkou téměř 570 000 eur pilotní variantu řešení IT na zvládnutí jízdních dob nákladních automobilů v přístavu Rotterdam. Od nového nástroje „Boxreload“ se očekává snížení počtu jízd, což povede k ekologickým a komerčním výhodám.  Silniční dopravci, přepravující zboží, jezdí často v jednom směru s prázdnými kontejnery.  Lepší organizování proběhu vozidel, zejména pro malé a střední podniky, má vést ke snížení provozních nákladů, spotřeby paliva a emisí C02. Půjde také o přispění k omezení provozu v přeplněných částech přístavu.

Dřívější studie již ukázaly, že řešení je možné z technických hledisek a má komerční výhody. Nyní je požadována pilotní zkouška k dalšímu definování řešení, předvedení komerční reálnosti ve větším měřítku a v dalších lokalitách.

Projekt byl vybrán za asistence externích expertů v rámci prioritního úkolu EU ohledně dekarbonizace a ochrany životního prostředí.

Europoslanci pro novou politiku
Velkou většinou se dopravní výbor Evropského parlamentu rozhodl pro přepracování Bílé knihy EU o dopravě z roku 2011. Poslanci souhlasili se zprávou Wim van de Campa, šéfa konzervativní skupiny v grémiu. Ten potvrdil, že Bílá kniha byla sice schválena v roce 2011, ale byla připravována již několik roků předtím. Protože se předpoklady pro dopravní politiku značně změnily – nizozemský europoslanec zmínil inteligentní dopravní systémy, jakož i výzvy nastolené státy Arabského zálivu (státní podpory aerolinek), bude nutno „bibli pro evropskou dopravu“ přepracovat.

Skupina alternativních paliv
„Sustainable Transport Forum – STF“, takto se nazývá nově ustavená skupina expertů pro alternativní paliva. Ve svém nedávném sdělení „Čistá síla pro dopravu: evropská strategie alternativních paliv“ Evropská komise (EK) shledala, že pro přijatelný rozvoj v tomto směru je třeba vytvořit širokou základnu s účastí průmyslu, civilní společnosti a členských států. Proto je účelné ustavit STF a stanovit její úkoly i strukturu. STF poskytne technickou expertizu při vývoji a zavádění legislativy, politiky paliv, programů a projektů na poli alternativních dopravních paliv a bude přispívat k vytvoření energeticky efektivnímu dopravnímu sektoru.

STF má mít maximálně 60 členů. Vedle zástupců všech členských států půjde o veřejné a soukromé organizace, které jsou aktivní v následujících oblastech: produkty z minerálních olejů, biopaliva, přírodní plyn, elektřina, vodík, dále půjde o výrobce, dodavatele a o pracovníky v oblasti výzkumu a inovací, investic a financování, jakož i o operátory a uživatele, o technickou standardizaci, rozvoj měst a obcí a sociální partnery.

Ustavení fóra digitální dopravy
Prezident Evropské komise EU Juncker označil „zaměstnanost, růst a investice“, jakož i „propojený digitální společný trh“ za první dvě priority politiky Evropské unie. Cílem jsou rychlejší růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost a posílený vnitřní trh, zejména díky lepšímu využití příležitostí, jež nabízejí digitální technologie. Hlavně v dopravním sektoru mohou takové nástroje zlepšit využití současných zdrojů a denní život obyvatel.

V souvislosti s tím ustavuje Evropská komise „Digitální dopravní a logistické fórum“ (Digital

Transport and Logistic Forum – DTCF), aby se v nadcházejících třech letech zabývalo touto problematikou. Fórum bude usilovat o další podporu digitalizace nákladní dopravy a logistiky s cílem identifikovat výzvy a úseky, v nichž jsou žádoucí společné akce v EU.

Analýza kombinované dopravy
Kombinovaná doprava (KD) vzroste v EU do roku 2030 v průměru o 4 procenta – za velmi dobrých předpokladů dokonce o 6 procent. To je jeden z hlavních závěrů analýzy kombinované dopravy v Unii, předložené Komisí.

Studie zahrnuje celkovou KD včetně vnitrozemské a příbřežní plavby ve všech 28 státech EU. Vypracovaly ji čtyři poradenské společnosti pod vedením Kombi Konsult z Frankfurtu nad Mohanem.

Evropský svaz firem, činných v KD, studii ocenil. Příznivě hodnotí skutečnost, že vydané předpisy týkající se KD (Směrnice 92/106) mají být nadále dodržovány, i když pravidla nebyla ve všech státech EU kompletně převzata. K podpoře poslouží i skutečnost, že EU konečně vyjme předchozí a následné běhy po silnici z kabotážních zákazů. Při finanční podpoře je namístě větší efektivnost: Brusel by se měl v celé Unii omezit pouze na podporu terminálů. Přitom se mají také ale podporovat i soukromá překládková zařízení, pokud jsou veřejně přístupná. Podpůrné programy jako Marco Polo podle studie KD příliš nepomáhají.

Ve vztahu k celkové pozemní dopravě v EU stagnuje KD na devíti procentech. Při vyloučení vnitrozemské a příbřežní plavby, tedy při výlučném posouzení kolejí a silnice, jeví se tu nicméně podíl 15 až 18 procent na silničním, a dokonce 30 procent na železničním trhu nákladní dopravy. Autoři studie uvádějí faktory, které v minulosti vývoj KD brzdily a jejichž přetrvávání ji bude zpomalovat v rozvoji také v budoucnu. Přesnost a spolehlivost KD na železnici potřebují výrazné zlepšení. Studie se v tomto ohledu připojuje k oddělení sítě od provozu. Čtyři instituce ale potvrzují, že samostatná infrastruktura pro efektivní KD nestačí. To se ukazuje na německém trhu, který vykazuje v Evropě největší růstové sazby, i když koncern DB má usídlené pod jednou střechou síť i provoz.

Chybějící interoperabilita (nedostatečné drážní trasy a omezování na řekách stejně jako přetrvávající nutnost vyplňovat požadavky a doklady v různých jazycích) je další překážkou pro optimální rozvoj KD. Totéž platí pro stále postrádanou průběžnou elektronickou výměnu dat. Poruchy jsou stále a znovu v kontaktech mezi podniky KD a drážními společnostmi, stejně jako mezi firmami železniční dopravy a infrastrukturními manažery.

Optimální rozvoj KD brzdí rovněž nedostatečný stav informací o intermodální dopravě ve státní správě a u politiků. Ten zabraňuje, aby se pro KD přijímala optimální rozhodnutí.

Jiří Kladiva

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz