Problémové okruhy v mezinárodních přepravních dokladech  |  Truck & business 1 / 2020  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 1 / 2020 » Problémové okruhy v mezinárodních přepravních dokladech

Problémové okruhy v mezinárodních přepravních dokladech

 
ok-trans

středa, 25. března 2020

Na stránkách našeho časopisu se po čase vracíme ke dvěma závažným dokumentům, a to k nákladnímu listu CMR (NL CMR) a na závěr dnešní úvahy i k náložnému listu. Jak známo, v případě nákladního listu jde o doklad osvědčující existenci přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní přepravě. Pro stanovení jeho obsahu i formy je nepostradatelným vodítkem Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR), ve které je o NL CMR celkem podrobně pojednáno. Dejme již slovo zkušenému odborníkovi.

 

Nákladní list CMR
Úvodem připomeňme, že v mezinárodní pozemní přepravě je NL CMR patrně nejrozšířenějším a nejpoužívanějším přepravním dokumentem, přičemž v mezinárodní silniční nákladní přepravě je přepravním dokumentem bezesporu nejdůležitějším. 

Co se týče podoby a funkcí NL CMR, velmi často se chybně uvádí, že NL CMR je sám o sobě přepravní smlouvou. To ale není pravda. NL CMR je „jen“ dokladem o její existenci.  Platí, že chybí-li nákladní list, má-li nedostatky nebo byl-li ztracen, není tím ale existence nebo platnost přepravní smlouvy dotčena a vztahují se na ni i nadále ustanovení Úmluvy. 

Dále platí, že NL CMR proto nemá konstitutivní charakter. NL CMR je (tedy pokud není prokázán opak) věrohodným dokladem o uzavření přepravní smlouvy – lépe řečeno je dokladem o akceptaci přepravních podmínek vyplývajících z Úmluvy CMR, resp. je dokladem o uzavření přepravní smlouvy ve smyslu ustanovení Úmluvy CMR. NL CMR je tedy důkazem o existenci přepravní smlouvy uzavřené na základě, resp. podle, Úmluvy CMR.

Neobsahuje-li NL CMR výhrady dopravce s jejich odůvodněním (viz níže), pak platí právní domněnka, že zásilka a její obal byly v okamžiku převzetí dopravcem ve zjevně dobrém stavu a že počet kusů, jejich značky a čísla se shodovaly s údaji v NL CMR.

Jednotný obsah i forma
Standardně platí, že NL CMR se vystavuje ve třech původních vyhotoveních primárně podepsaných odesílatelem a dopravcem. Zde dále platí, že dovoluje-li to právní řád státu, ve kterém se NL CMR vystavuje, mohou být tyto podpisy vytištěny nebo nahrazeny razítky odesílatele a dopravce. Pro úplnost zde dodejme, že provozní praxi značně usnadňuje to, že NL CMR má zásluhou Mezinárodní silniční unie (IRU) mezinárodně sjednocený obsah i formu. Doporučením IRU je vyhotovovat NL CMR v těchto vyhotoveních: první (červené) vyhotovení nákladního listu obdrží odesílatel, druhé (modré) doprovází zásilku a je určeno pro příjemce, třetí (zelené) si ponechává dopravce, eventuální další (černá) vyhotovení jsou určena pro celní orgány apod.

Úmluva CMR uvádí, že v případě, že je nutno zásilku naložit na několik vozidel, anebo jde-li o různé druhy nebo samostatné části zásilky, mají odesílatel nebo dopravce právo žádat o vystavení tolika NL CMR, kolika vozidel má být použito, anebo kolik druhů nebo samostatných částí zásilky se má nakládat. 

Správně vyplněný a potvrzený (podepsaný) NL CMR (v přepravách mimo EU potvrzený rovněž příslušným hraničním celním orgánem) bývá z formálně právního hlediska vůbec jediným důkazem o realizaci přepravní smlouvy, resp. mezinárodní přepravy samotné. 

Významné v praxi je, že NL CMR zpravidla neobsahuje všechny sjednané podmínky konkrétní přepravní smlouvy.

Důležité také je, že ustanovení, která jsou obsažená v přepravní smlouvě, mají vždy přednost před údaji uvedenými v NL CMR.

Co se týče charakteristiky NL CMR, je tento rovněž označován jako tzv. deklaratorní doklad. To znamená, že údaje v něm obsažené jsou považovány za platné, pokud nejsou v rozporu s údaji uvedenými v konkrétní přepravní smlouvě, k jejímuž provedení byl tento NL CMR vystaven.

Mimo to, že NL CMR je důkazem o existenci přepravní smlouvy – je řádně potvrzený NL CMR (pokud není prokázán opak) také důkazem o převzetí zásilky dopravcem, resp. o předání zásilky odesílatelem dopravci. NL CMR je věrohodným dokladem o převzetí zásilky k přepravě, je-li potvrzen řidičem dopravce.

V tomto kontextu je třeba uvést, že řidič dopravce má právo odmítnout eventuální požadavek odesílatele na podpis do dodacího listu s odůvodněním, že převzetí zásilky k přepravě potvrdil v NL CMR, tj. pro mezinárodní silniční nákladní přepravu právně relevantním přepravním dokladem.

Vzhledem k tomu, že NL CMR obsahuje řadu nezbytných informací pro přepravu, bývá označován také za nositele informací.

Nákladní list není náložný list
Někdy bývá diskutováno, zda NL CMR je, či není tzv. náložným listem. Touto problematikou se však Úmluva CMR nezabývá. Je však pravda, že tak, jak je NL CMR v praxi používán a jak je mezinárodně deklarován, není a ani nemůže být považován za cenný, a tudíž ani obchodovatelný papír.

NL CMR není náložným listem. Řádně vystavený a potvrzený náložný list není dokladem osvědčujícím vlastnická, a tudíž ani dispoziční práva k přepravovanému nákladu (zboží) s tím, že dopravce je osobě, která mu předloží originál náložného listu, povinen předat jím přepravovaný náklad.

Bohužel, odchylně od Úmluvy CMR naše vnitrostátní právo v ustanoveních v § 2572 až 2577 Občanského zákoníku (dále jen OZ) předpokládá existenci tzv. náložného listu jako přepravního dokladu. OZ se o nákladním listu vůbec nezmiňuje. To platí tedy nejen o NL CMR, ale o jakémkoli jiném nákladním listu (např. v železniční, či mezinárodní nákladní železniční přepravě). Na rozdíl od nákladního listu má náložný list charakter cenného a obchodovatelného papíru. Náložný list bývá v praxi (zejména v námořní, eventuálně v říční přepravě) označován jako konosament, resp. Bill of Lading (B/L). Eventuální obsahová i formální záměna nákladního a náložného listu může mít za následek významné problémy. To je např. proto, že akceptace náložného listu finančními ústavy je, co se týče obsahu, formy, ale i některých dalších náležitostí, u tohoto typu dokladů velmi přísná. Vzhledem k výše uvedenému a samo sebou i s ohledem na běžnou praxi, ustanovení týkající se náložného listu (tak jak je uvádí OZ) v souvislosti s NL CMR nelze používat.

Předepsané údaje NL CMR
NL CMR obsahuje tři skupiny údajů: obligatorní (povinné), fakultativní (volitelné) a dovolené (povolené). Chybí-li některý z obligatorních údajů, může jeho absence způsobit i neplatnost nákladního listu. V některých případech se může jednat o neplatnost ex tunc (od počátku), která může způsobit tzv. nicotnost právního úkonu, která má za následek eventuální plnění bez právního důvodu. Dovolenými údaji jsou např. číslo objednávky příjemce, apod. Tzn. že NL CMR může ještě obsahovat i jiné údaje, které pokládají smluvní strany za významné či užitečné.

Významným ustanovením Úmluvy CMR týkající se NL CMR je, že odesílatel odpovídá za veškeré výlohy a škody vzniklé dopravci v důsledku nepřesnosti nebo neúplnosti a všech ostatních údajů nebo pokynů, které zadal pro vystavení NL CMR nebo za účelem jejich zaznamenání v NL CMR.

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz