Co trápí autodopravce (1)  |  Truck & business 1 / 2016  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 1 / 2016 » Co trápí autodopravce (1)

Co trápí autodopravce (1)

 
cesmad

úterý, 29. března 2016

Nová legislativa, nedostatek řidičů, nevyřešené otázky týkající se mýta, ale i snahy bohatších zemí Evropské unie, které změnou pravidel omezují volný pohyb na společném trhu… to vše přidává dopravcům vrásky na čele. Již tradičně jsme požádali našeho dopisovatele o vyjádření dnes alespoň ke dvěma palčivým tématům, a to k zaměstnávání zahraničních řidičů a k mýtnému. Slovo má Jiří Povolný, viceprezident Sdružení Česmad Bohemia a současně předseda představenstva společnosti Mátra Transport.

 

O příčinách prohlubujícího se nedostatku řidičů jsme hovořili již v minulém ročníku. Dnes se k této ožehavé problematice vracíme a pokusíme se přiblížit, jaké možnosti a úskalí jsou spojené se zaměstnáváním zahraničních řidičů. V druhé části shrneme dosavadní vývoj událostí v oblasti dalšího fungování mýtného systému v České republice.

 Zahraniční řidiči v ČR

V úvodu uveďme alespoň ve stručnosti příčiny nedostatku řidičů. V prvé řadě jde o vysoce náročnou práci, časově a psychicky, stále nedostatečně finančně ohodnocenou, bez potřebné prestiže a s vysokým rizikovým faktorem. Dále je třeba připomenout naprosto zanedbanou systematickou přípravu a vysoké náklady pro získání potřebných oprávnění.

Poptávka roste

Praxe ukazuje, že poptávka po zahraničních řidičích u dopravních firem roste.

Situaci dnes komplikuje stále se prohlubující nedostatek řidičů i v zemích západní Evropy a přetahování českých řidičů tam, kde jsou alespoň částečně lepší podmínky. Tyto mohou západní firmy nabídnout řidičům zejména proto, že mají podstatně lépe zaplacenou práci a využívají propracovaný sociální systém pro pracovníky nedostatkových profesí, ke kterým řidiči patří.

Chceme-li tedy efektivně řešit nedostatek řidičů v ČR, odstranit výše popsané problémy a udržet plynulý chod ekonomiky, musíme jak uvnitř firem, tak ale i za pomoci státu hledat vhodné podpory této profese s využitím různých sociálních fondů EU. Další cestou je získat nové řidiče ze zahraničí, tedy zejména z východních zemí i mimo EU.

Nedostatek informací

Z provedeného průzkumu vyplývá, že pouze 3 % dopravních firem zahraniční řidiče zaměstnává s různou úrovní spokojenosti. Dalších 60 % dopravních firem by uvažovalo o zaměstnávání zahraničních řidičů, ale nemá dostatek informací o podmínkách.

Je třeba říci, že tato problematika je značně složitá, stále se měnící a v každém státě rozdílná. Každý stát ve svém právním řádu upravuje překážky pro vstup cizích státních příslušníků do pracovního poměru, zejména pro ochranu svého pracovního trhu.

Z řad členů Česmad Bohemia sílily požadavky na informace, jak postupovat při získávání zahraničních řidičů. Byl tedy zpracován komplexní materiál pro členy, který se pokusil zmapovat současnou situaci, popisuje právní rámec, doporučuje postupy při získávání zaměstnaneckých karet a upozorňuje na specifika pro řidičskou profesi.

Pobyt cizinců obecně na území ČR upravuje zákon č. 326/1999 Sb. a dále se řídí právními předpisy EU/ES a nařízením Rady ES č. 810/2009 a č. 539/2001. Od 21. 12. 2007 platí v ČR veškeré smlouvy tzv. Schengenského prostoru.

Ve výše uvedených zákonech a směrnicích jsou podrobně popsány povinnosti žadatele, které jsou odlišné pro občany EU a třetích zemí, pravidla pro získání víz, zaměstnaneckých karet nebo povolení k zaměstnání s ohledem na pracovní zařazení.

Některá specifika platná pro zahraniční řidiče

Uveďme ve stručnosti alespoň některá pravidla platná pro zahraniční řidiče.

Řidič s řidičským průkazem (ŘP) a s profesním průkazem způsobilosti řidiče (PPZŘ) vydaným členským státem EU může vykonávat práci na území ČR a EU bez jakýchkoli omezení. Případná pravidelná školení nutná k udržení kvalifikace vykonává ve státě, ve kterém mu byl vydán PPZŘ. Řidič s ŘP vydaným v jiné než členské zemi EU provede vždy výměnu původního ŘP na ŘP český (unijní). Na základě absolvování vstupního školení (35/140) hodin potom získá profesní průkaz s kvalifikací, která bude vyznačena do ŘP, a potom bude absolvovat pravidelná roční školení.

Každý dopravce, který provádí dopravu s vozidly vyšší hmotnosti než 3,5 t a zaměstnává řidiče ze třetích zemí (mimo EU) je povinen zajistit, aby tito řidiči byli při přepravách na území členských států EU vybaveni osvědčením řidiče (nařízení EP a Rady (ES) č. 1072/2009), což vyplývá ze společných pravidel pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy.

O vydání osvědčení řidiče žádá dopravce a je zpoplatněné částkou 500 Kč a lhůta na vydání je 30 dnů.

Naší snahou je, aby profese řidič byla zařazena mezi tvz. prioritní a dle výnosu MZ ČR byly zkráceny a zjednodušeny procesy udělování zaměstnaneckých karet pro žadatele o toto povolání.

Budoucnost mýtného

Pan ministr Ťok při svém nástupu do funkce nám sebevědomě sdělil, že mýtné nebude problém takový, jaký se z něj dělá. To bylo před rokem a od té doby jsme zaznamenali řadu pokusů tento závažný problém řešit, ale mám pocit, že jsme stále v bodě nula a že se řítíme do krizového scénáře.

Bylo zrušeno výběrové řízení na projektového manažera, které připravil ministr Prachař, z MD zmizeli odborníci na problematiku mýtného. Jednání s Kapschem se zadrhla, vlastní tým MD tendr bez součinnosti s Kapschem nedokáže připravit a tak se zkouší různí externí poradci.

Návrh vypsat technologicky neutrální tendr po roce 2016 se již stal utopií a byl prakticky „odpískán“, s čímž musela souhlasit i vláda a revokovala svoje usnesení. Místo otevřené soutěže na jakoukoli technologii snad vypíše MD tendr na provoz dosavadního systému po roce 2016 na další 3 roky. V říjnu Vláda projednávala harmonogram na přípravu miliardového tendru na tříletý provoz, ale opět žádné usnesení, debata byla přerušena s tím, že problémem by se měla zabývat koaliční rada a až potom se jim bude opět zabývat vláda. Ještě před jednáním vlády ministr Ťok zadal zakázku na poradenství v tendru bez výběrového řízení společnosti Deloitte. Tuto zakázku za 52 mil. Kč už začal řešit ÚHOS a rozhodl, že se MD dopustilo správních deliktů v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách a zatím nepravomocně byla zadavateli uložena pokuta 250 tis. Kč. MD zvažuje, zda proti tomuto rozhodnutí podá rozklad.

Zdaleka se nezabýváme všemi aspekty v přípravě nového systému mýta po roce 2016. Tři navržené varianty v průběhu roku prakticky selhaly a připravuje se čtvrtá. Všechny dosud jmenované týmy selhaly, nebo byly rozpuštěny. Nyní by měl být postaven řídicí výbor z politiků, průřezově ze všech stran. Nacházíme se v této chvíli 10 měsíců od skončení smlouvy s Kapschem. Co bude dál, v tuto chvíli nikdo neví, snad jen to, že i nadále bude fungovat mikrovlnný systém.

Dopravci by však chtěli vědět více a hlavně včas. Dosavadní postup je silně znepokojuje a byli by neradi, aby vstup do nového systému po roce 2016 byl stejně chaotický jako v roce 2007. V průběhu let zástupci dopravců vynaložili mnoho úsilí, aby byl systém postupně vylepšován jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska uživatelského komfortu. Dopravci nabízejí své zkušenosti s funkčností stávajícího systému, jak s jeho klady, ale i nedostatky. Usilují o to, aby do týmu pro přípravu nového systému byli přizváni i zástupci dopravců, tedy Česmad Bohemia, kteří se v problematice velmi dobře orientují a jistě by byli přínosem z hlediska praktických zkušeností. Zatím snahy dopravců nebyly vyslyšeny, ale cítí povinnost být při tom. Ostatně dopravci těch 10 miliard ročně zaplatí. Nedivme se tedy, že nechtějí nečinně přihlížet k tomu, co politici v časové tísni připraví. Z tohoto důvodu zahájilo vedení ČB jednání s několika poslanci, členy Podvýboru pro dopravu a Hospodářského výboru s cílem objasnit skutečnou situaci kolem přípravy nového provozovatele mýtného po roce 2016, ale zejména upozornit na problémy současného systému s cílem, aby se dále neopakovaly. Jsem přesvědčen, že

Poslední zpráva: Vláda schválila na svém zasedání dne 15. 3. krizovou variantu řešení mýta od roku 2017 a uložila ministru dopravy vyřešit provoz mýta prostřednictvím subjektu, který splní zákonné povinnosti. Co k tomu dodat…

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz