Příklady táhnou  |  Truck & business 4 / 2010  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 4 / 2010 » Příklady táhnou

Příklady táhnou

 
image34

Význam kombinované dopravy v podmínkách ČR není stále zcela doceněn. Na to, proč tomu tak je, jsme hledali odpověď u Ing. Jaroslava Nováka, vedoucího oddělení kombinované dopravy Odboru drah, železniční a kombinované dopravy MDČR. Kombinovaná...

 
Význam kombinované dopravy v podmínkách ČR není stále zcela doceněn. Na to, proč tomu tak je, jsme hledali odpověď u Ing. Jaroslava Nováka, vedoucího oddělení kombinované dopravy Odboru drah, železniční a kombinované dopravy MDČR.

Kombinovaná doprava – i navzdory nepopiratelnému ekologickému přínosu - je mezi kamionovou silniční dopravou stále popelkou. Proč?

Kombinovaná doprava (dále jen „KD“ - správně by se však měl používat pojem „kombinovaná přeprava“) je chápána jako okrajová záležitost, která víceméně doplňuje konvenční silniční, železniční či vodní dopravu. Přitom na území ČR má už více než 40letou tradici.
Příčinou menšího zájmu o KD v ČR je především nekonkurenční cena vyplývající z následujících skutečností:
• utlumení vnitrostátní KD v důsledku rozdělení Československa a tím výrazné zkrácení přepravní vzdálenosti (malá rozloha státu pro vnitrostátní přepravy);
• malá konkurenceschopnost ceny za přepravu v KD, především v porovnání s přepravou po silnici;
• obchodní a tarifní politika železnic;
• vysoká investiční náročnost při budování infrastruktury KD a její zdlouhavá návratnost a proto malá výnosnost;
• nedostatečný kapitálový potenciál soukromého sektoru, který má zájem o rozvoj KD;
• rozmanitost technické základny KD, zejména v oblasti překládacích mechanismů a přepravních jednotek a vysoké pořizovací náklady;
• delší obměňovací cyklus technické základny KD (např. železničních vozů, kontejnerů a výměnných nástaveb, překládacích mechanismů) než u silniční dopravy;
• složitá spolupráce mezi mnoha účastníky KD (na jedné přepravě se zpravidla podílí několik dopravců, speditérů i operátorů KD, navíc z různých států a s rozdílnou informační technologií apod.).

Jak stát resp. EU podporuje kombinovanou dopravu?
Na podporu rozvoje KD v ČR projednala vláda na podzim roku 2005 „Program podpory kombinované dopravy“. Jde o tři schválené „podprogramy“:
• Investiční podprogram „Opatření 2.2 OP-Infrastruktura (Podpora rozvoje veřejných překladišť)“, koncipovaný pouze pro přechodné období do roku 2006, s ukončením realizace do konce roku 2008. Řídicí výbor OP Infrastruktura schválil pouze podporu dvou akcí, a to rekonstrukce překladiště v Lovosicích a nákup překládacího mechanismu pro veřejný přístav Ústí nad Labem. Ze schváleného objemu finančních prostředků bylo čerpáno na tyto dva projekty pouze 26 %, konkrétně to bylo 82,134 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu ČR cca 23 mil. Kč a ze strukturálních fondů EU cca 59 mil. Kč.
• Investiční podprogram „Inovační technologie nových linek kombinované dopravy“, koncipovaný pro období 2006 až 2010 s ukončením realizace do konce roku 2012 - spolufinancován měl být výlučně ze státního rozpočtu ČR. V roce 2009 byla poskytnuta veřejná podpora v celkové výši 19,154 mil. Kč a schváleny byly čtyři projekty. V letošním roce nejsou ve státním rozpočtu zajištěny žádné finanční prostředky pro tento podprogram.
• Investiční podprogram „Výstavba nových, rozšíření a modernizace stávajících veřejných překladišť KD“, koncipovaný pro období 2006-2010, s ukončením realizace do konce roku 2012. Realizace tohoto podprogramu se však neuskutečnila, neboť nebyly pro tento podprogram v žádném roce poskytnuty finanční prostředky.
Vedle investiční podpory byl Ministerstvem dopravy připraven na období let 2005 – 2010 i neinvestiční podprogram. Jednalo se o podprogram „Podpora zaváděcí fáze nových linek KD“, spolufinancován měl být výlučně z rozpočtu ministerstva dopravy. Realizace podprogramu byla zahájena v roce 2006 a v témže roce byla poskytnuta provozní podpora (0,613 mil. Kč) na jednu linku KD. Vzhledem k možnému porušení závazných podmínek Evropské komise byla podpora v prosinci 2006 pozastavena z důvodu kumulace této podpory se 40% slevou z ceny dopravní cesty.

V Operačním programu Doprava pro období 2007 – 2013, prioritní osa 6 je oblast podpory (opatření) 6.1 „Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků pro KD a přepravních prostředků KD, modernizace překladišť KD“, v rámci které je aktuální program „Podpora revitalizace železničních vleček“, který může být využit pro podporu infrastruktury KD - při související revitalizaci železniční vlečky. První výzva k podání žádostí byla zveřejněna v únoru 2008 a celkem bylo podáno 18 žádostí. Pro poskytnutí veřejné podpory byly schváleny pouze 3 projekty, které byly způsobilé. Tyto projekty jsou již dokončeny, z toho dva malého rozsahu (celkem výše podpory 12,218 mil. Kč) jsou ve vazbě na překladiště KD. Další, druhá výzva byla vyhlášena 15. října 2010 a žádosti o podporu v rámci tohoto programu mohou být předkládány na ministerstvo dopravy do 31. ledna 2011.

V prosinci minulého roku vláda ČR projednala materiál o podpoře logistiky z veřejných zdrojů, v němž je rovněž uvažováno o podpoře KD. V současné době se hledají možnosti zajištění potřebných finančních prostředků.

Celý článek si přečtěte v T&b č. 4 / 2010 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz