Změny zákonů  |  Truck & business 4 / 2008  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 4 / 2008 » Změny zákonů

Změny zákonů

 
image936

Od příštího roku musíme počítat s legislativními změnami, jejichž neznalost by mohla způsobit horké chvilky jak řidičům, tak dopravcům. Budeme hovořit o změnách zákonů o silničním provozu a přestupcích. Změny nabývají účinnosti od 1. ledna 2009....

 

Od příštího roku musíme počítat s legislativními změnami, jejichž neznalost by mohla způsobit horké chvilky jak řidičům, tak dopravcům. Budeme hovořit o změnách zákonů o silničním provozu a přestupcích. Změny nabývají účinnosti od 1. ledna 2009.

Hlavní příčinou uvedených změn se stalo přijetí nového zákona o Policii České republiky, který nabyl platnosti dne 17. července 2008 (Zákon č. 273/2008 Sb.). S tímto zákonem byl současně vydán další zákon, který na zákon o Policii České republiky úzce navazuje. Jde o zákon (rovněž ze dne 17. července) , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky (Zákon č. 274/2008 Sb.).
Je třeba říci, že druhý právní předpis souvisí se změnami řady dalších zákonů. U obou právních zákonů upozorňujeme na aktuální změny, se kterými je nutno od 1. ledna počítat, v předstihu se s nimi seznámit a přijmout i některá důležitá organizační opatření v podnikání v silniční nákladní a osobní dopravě.

Změna zákona o silničním provozu
Hovoříme o zákonu č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. S bezpečností silničního provozu souvisejí zejména změny týkající se:
 zjišťování návykových látek u řidiče,
 oznamování a šetření dopravních nehod,
 zastavování vozidel,
 započítávání bodů do registru řidičů.
Podívejme se podrobněji na jednotlivé části novely:

Zjišťování alkoholu a jiných návykových látek v organismu řidiče
Zákon rozšiřuje okruh oprávněných osob, na jejichž pokyn je řidič povinen se podrobit podle zvláštního právního předpisu vyšetření sloužícího ke zjištění, zda není řidič ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou (§ 5, odst.1, písmena f) a
g)). Vedle policisty a strážníka obecní policie zákon toto oprávnění nově rozšiřuje i na
příslušníka Vojenské policie,
zaměstnavatele a
ošetřujícího lékaře.

Oznamování a šetření dopravních nehod
Od 1. ledna 2009 se výrazným způsobem změní postup účastníků dopravní nehody a účast PČR na této mimořádné dopravní situaci. Především se jedná o změny v postupu při řešení dopravních nehod, u kterých nevzniká povinnost oznámení dopravní nehody PČR. (§ 47 odst. 3, písm. g).
Nově doplněné písm. g) do odst. 3 § 47 hovoří o další, nové povinnosti účastníků silniční dopravní nehody, vedle těch, které jsou uvedeny pod písmeny a), c), d) a f).

Mezi novou povinnost řidiče patří :
• sepsání společného záznamu o dopravní nehodě, který řidiči podepíší a
neprodleně předají pojistiteli.
Společný záznam o dopravní nehodě přitom musí podle novely zákona obsahovat tyto náležitosti :
• identifikaci místa a času dopravní nehody,
• identifikaci účastníků dopravní nehody a jejich vozidel,
• příčiny vzniku dopravní nehody,
• průběh dopravní nehody a její následky.
Splnění těchto požadavků na záznam o dopravní nehodě nejlépe vyhoví zcela a uváženě vyplněný a oboustranně podepsaný jednotný, průpisový formulář, který distribuují jednotlivé pojišťovny a je zcela totožný i s evropskými dopravními předpisy, tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě. Tento formulář je již řadu let běžně používán ve většině členských států EU.
Důrazně doporučujeme, aby tento formulář měl řidič během jízdy u sebe. Vedle tohoto formuláře však současně doporučujeme výbavu řidiče doplnit o barevný sprej k vyznačení polohy vozidel po nehodě i vyznačení prvního místa střetu vozidel, které není zpravidla totožné s konečným postavením vozidel po nehodě brzdných stop, atd. Dále by měl být k dispozici mobil s možností pořízení fotodokumentace, nejlépe potom digitální fotoaparát. Je nutno upozornit na stávající ustanovení zákona, které řidiči přímo ukládá povinnost vyznačení situace a stop vozidel, pokud je nezbytné vozidla přemístit z důvodu obnovení provozu nebo vyproštění a ošetření osob (v tomto případě je však povinností vždy nehodu oznámit PČR).

Celý článek si přečtěte v T&b č. 4/08

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz