Kabotáž v silniční nákladní dopravě  |  Truck & business 2 / 2009  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 2 / 2009 » Kabotáž v silniční nákladní dopravě

Kabotáž v silniční nákladní dopravě

 
image797

Při vstupu ČR do EU bylo v rámci kapitoly Doprava stanovené přechodné období 2+2+1 rok pro možnost provádět kabotážní přepravy. Poslední část tohoto přechodného období skončila k 30. 4. 2009, a proto od 1. 5. 2009 může být kabotáž prováděna v...

 

Při vstupu ČR do EU bylo v rámci kapitoly Doprava stanovené přechodné období 2+2+1 rok pro možnost provádět kabotážní přepravy. Poslední část tohoto přechodného období skončila k 30. 4. 2009, a proto od 1. 5. 2009 může být kabotáž prováděna v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 3118/93 se všemi zeměmi Evropské unie vyjma Bulharska a Rumunska.
Uvedené nařízení umožňuje na základě eurolicence dočasně provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží pro cizí potřebu v jiném členském státě, aniž by tam měl dopravce sídlo nebo byl jinak usazen. Vzhledem k tomu, že pojem dočasnosti kabotáže není nařízením ani jinými právními předpisy ES definován, což vede k problémům a právní nejistotě, vydala Evropská komise výkladové sdělení (Ú.v. 21/2, 26. 1. 2005), ve kterém mimo jiné uvádí následující kritéria, která mají napomoci při posuzování „dočasnosti“ kabotáže:

• délka trvání činnosti
• četnost (opakování)
• nepřetržitost (kontinuita)
• pravidelnost.

Pokud by tedy kabotáž byla prováděna dlouhodobě nebo se často opakovala či byla prováděna nepřetržitě nebo pravidelně, pak nesplňuje podmínku dočasnosti a jedná se o činnost nepovolenou.
Ve sdělení EK je dále uvedeno, že v souladu s nařízením (EHS) 3118/93 nesplňuje kritéria dočasnosti činnost:
- trvalá, prováděná opakovaně a pravidelně, nebo
- prováděná systematicky a ne ad hoc, nebo
- při které vozidla dopravce nerezidenta nikdy neopustí území hostitelského členského státu.
Kontrolní orgány by ale neměly aplikovat uvedená kritéria automaticky, ale posuzovat případ od případu v závislosti na dalších okolnostech, např. počtu vozidel dopravce, době po kterou je vozidlo přítomno na území hostitelského státu atd.

Některé země si navíc pojem dočasnosti kabotáže upravily v rámci národní legislativy. Například Německo, Maďarsko či Španělsko vyšlo z návrhu nového evropského nařízení a stanovilo, že v návaznosti na mezinárodní přepravu věcí je možné provést až tři kabotážní přepravy, které musí být uskutečněny do sedmi dnů od poslední vykládky navazující na mezinárodní přepravu. Naopak Belgií, Lucemburskem, Lotyšskem či Slovenskem bylo potvrzeno, že jejich legislativa neobsahuje žádná další vymezení dočasnosti.

Kromě různých výkladů dočasnosti je v případě zájmu provozovat kabotáž v některém z členských států EU nutné seznámit se i s dalšími požadavky, které upravuje vnitrostátní legislativa jednotlivých států.

Kabotáž a předpisy hostitelského členského státu
Pokud nejsou použity právní předpisy ES, podléhá dle Nařízení Rady (EHS) č. 3118/93 provádění kabotáže právním a správním předpisům hostitelského členského státu pro tyto oblasti:

a) sazby a podmínky, jimiž se řídí smlouvy o přepravě;
b) hmotnosti a rozměry silničních vozidel; tyto hmotnosti a rozměry mohou případně překročit hodnoty použitelné v členském státě, v němž je dopravce usazen, nesmějí však za žádných okolností překročit technické hodnoty osvědčené v průkazech shody podle č. 1 odst. 1 směrnice Rady 86/364/EHS,
c) požadavky pro přepravu určitých kategorií zboží, zejména nebezpečných věcí, potravin podléhajících rychlé zkáze, živých zvířat atd.;
d) doby řízení a odpočinku;
e) daň z přidané hodnoty (DPH) na dopravní služby. V této oblasti se na dopravu uvedenou v článku 1 tohoto nařízení vztahuje čl. 21 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 77/388/EHS.
S ohledem na výše uvedené se doporučuje před zahájením kabotážních přeprav oslovit příslušné úřady v dané zemi a zjistit si všechny potřebné skutečnosti. Ministerstvo dopravy v této souvislosti oslovilo členské státy, aby poskytly přehled veškerých povinností a potřebných informací pro provozování kabotáže na jejich území. Získané informace je možné najít na internetových stránkách www.mdcr.cz.
Evropský parlament v dubnu schválil nové nařízení, které sjednocuje výklad dočasnosti pro provádění kabotážních přeprav. Předpokládá se, že nové nařízení vstoupí v platnost během léta. Účinné bude 24 měsíců od vstupu v platnost, avšak články 8 a 9 týkající se kabotáže, budou účinné za 6 měsíců po vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. počátkem roku 2010.

Celý článek si přečtěte v T&b č. 2 / 2009

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz