Zavedení systému e-Vývoz v ČR  |  Truck & business 2 / 2007  |  Aktuální číslo  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuální číslo » Truck & business 2 / 2007 » Zavedení systému e-Vývoz v ČR

Zavedení systému e-Vývoz v ČR

 
image238

Zahájení ostrého provozu systému e-Vývoz nepochybně přineslo a v budoucnu ještě přinese enormní nárůst administrativní zátěže pro silniční dopravce. Za stávající situace v rámci připojování jednotlivých členských států EU do systému ECS (Export...

 

Zahájení ostrého provozu systému e-Vývoz nepochybně přineslo a v budoucnu ještě přinese enormní nárůst administrativní zátěže pro silniční dopravce. Za stávající situace v rámci připojování jednotlivých členských států EU do systému ECS (Export Control Systém) vznikl paradox, kdy elektronizace podávání celních prohlášení pro celní režim vývoz a zjednodušení navazujícího celního řízení vyžaduje dodatečné prokazování výstupu zboží z EU. Dnes alespoň úvodní slovo k této problematice.


Následující informace může být označena za exkurz do systému e-Vývoz v ČR s nutným odkazem na příslušné právní předpisy. Cílem je zmapování některých zásadních otázek vztahujících se k prokazování výstupu zboží a úloze smluvně určeného silničního dopravce při „vyřizování celního režimu vývoz“.
Podstata systému e-Vývoz


V případě zavádění elektronického celního řízení v systému e-Vývoz se jedná o umožnění elektronické výměny dat mezi deklaranty a celní správou a současně o využití elektronické komunikace mezi pověřenými celními orgány. V případě zmíněné elektronické komunikace mezi deklarantem a celním úřadem nelze ovšem hovořit o převratné či novátorské myšlence, poněvadž již s účinností k 1.1.1993 bylo ust. § 105 zákona č. 13/1993 Sb. definováno podávání celních prohlášení prostřednictvím zařízení pro zpracování a přenos údajů na nosičích informací. Praxe ovšem narážela z počátku na technické překážky elektronické výměny dat na straně Celní správy ČR i deklarantské veřejnosti. K výrazné změně došlo až v souvislosti s novelou celního zákona s účinností od 1. 7. 2002, kdy se přímo ve znění ust. § 105 precizovalo zahájení řízení a v ust. § 104 citovaného zákona vydání rozhodnutí v celním řízení na podkladě elektronického celního prohlášení. Stále se ovšem jednalo pouze o zavádění elektronické komunikace pro celní řízení k propuštění zboží do „celního režimu vývoz“ bez bližší návaznosti na kontrolní opatření a sledování konečného výstupu zboží. Nezastupitelné postavení zde stále měly písemné doklady stvrzující naplnění podmínek režimu vývoz pro potřeby celních i finančních orgánů. Význam písemného rozhodnutí pro vývozní celní řízení na tiskopisu jednotné celní deklarace nebyl následně dotčen ani zaváděním elektronické komunikace mezi vnitrozemskými a pohraniční celními úřady. Takto se dále zefektivnilo potvrzování skutečného výstupu zboží i pro potřeby osvobození od povinnosti uplatnit daň z přidané hodnoty na výstupu.
Po přistoupení ČR k EU lze říci, že se realizace „celního režimu vývoz“ stala ve své podstatě rutinní záležitostí. ČR převzala zavedené celní komunitární předpisy, kdy po propuštění zboží do režimu vývoz na vnitrozemském celním úřadu, pokud nebyl zahajován současně tranzitní režim na podkladě karnetu TIR, karnetu ATA nebo společného tranzitu, přestala být vývozní operace formálně celním úřadem vývozu sledována. K ověřování skutečného výstupu zboží z EU docházelo obvykle výjimečně; např. na popud samotného vývozce nebo financích orgánů.


Od 1. února 2007 byl zahájen v České republice již avizovaný ostrý provoz systému e-Vývoz, který je kompatibilní s projektem EU pod názvem ECS (Export Control System). Zavedení tohoto systému vychází z novely prováděcího nařízení Komise č. 2454/93 s účinností od 1. 1. 2007 a při plném nasazení v EU by měl zajišťovat rychlou elektronickou výměnu informací v rámci EU mezi celními úřady vývozu a výstupu zboží. Postupy byly navrženy tak, aby byly pokud možno podobné s postupy elektronické komunikace v režimu tranzit (systém NCTS - New Computerised Transit System).
Tento systém e-Vývoz při plně fungujícím prostředí umožňuje zejména:
 předložit pouze elektronické celní prohlášení (do 1.7.2009 lze i písemně na tiskopisu JSD)
 propojení firemního informačního systému s podáváním elektronických celních prohlášení
 získávání potvrzení o výstupu zboží z EU pro potřeby uplatněného osvobození od DPH
 eliminovat ztrátu dokladů nutných pro finanční orgány jako doklad o výstupu zboží
 získat více informaci k efektivnějšímu vytěžování dopravních prostředků
 kdykoliv si nezávazně ověřit aktuální stav vývozní deklarace na adrese www.customs.cz - Clo online – Zjištění stavu MRN

V příští části rozebereme konkrétní využívání systému e-Vývoz.

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz