Nákladní list CMR  |  Truck manažer  |  Aktuality  |  Truck & Business

     
 

Truck & Business » Aktuality » Truck manažer » Nákladní list CMR

Nákladní list CMR

 
ilustracni

pondělí, 25. května 2020

Zkušenost ukazuje, že ve výkladu mezinárodních přepravních dokladů vzniká mnoho nejasností. V tomto díle se budeme zabývat údaji, které musí obsahovat nákladní list CMR. Začněme u povinných dat.

 

Obligatorní údaje NL CMR

Nákladní list CMR musí obsahovat tyto obligatorní (tj. závazné, povinné, nezbytné) údaje:

a) místo a datum vystavení,

b) jméno a adresu odesílatele,

c) jméno a adresu dopravce,

d) místo a datum převzetí (nakládky) zásilky a místo jejího určení (vykládky),

e) jméno a adresu příjemce,

f) obvyklé pojmenování povahy přepravované věci a druh obalu (u věcí nebezpečné povahy jejich obecně uznávané označení),

g) počet kusů, jejich zvláštní značky a čísla,

h) hrubou hmotnost zásilky nebo jiným způsobem vyjádřený objem zboží,

i) náklady spojené s přepravou (dovozné, vedlejší poplatky, cla a ostatní výdaje vznikající od okamžiku uzavření smlouvy až do vydání zásilky),

j) pokyny potřebné pro celní a jiná úřední jednání,

k) údaj o tom, že přeprava i přes jakoukoli opačnou doložku podléhá ustanovením Úmluvy CMR (bývá již předtištěno na formuláři).

Zapíše-li dopravce na žádost odesílatele do NL CMR uvedené údaje, pak se má za to, pokud není prokázán opak, že jednal jménem odesílatele.

Dále může NL CMR případně obsahovat ještě tyto fakultativní údaje:

a) zákaz překládky,

b) výdaje, které hradí sám odesílatel,

c) výši dobírky, jež má být eventuálně vybrána při dodání zásilky od příjemce – bez její úhrady dopravce nemůže provést vykládku,

d) udání ceny zásilky a částky vyjadřující zvláštní zájem na dodání,

e) pokyny odesílatele dopravci týkající se pojištění zásilky,

f) smluvenou lhůtu, ve které má být přeprava provedena,

g) seznam dokladů předaných dopravci.

Smluvní strany ale mohou zapsat do NL CMR ještě jiné (dovolené) údaje, které pokládají za užitečné.

Co se týče nákladního listu CMR ve vztahu k povinnostem odesílatele (a dopravce) a přezkoumání údajů v nákladním listě CMR, pak ani Úmluva CMR ani naše národní právo neurčují, kdo je povinen NL CMR vystavit (to v praxi bývá problémovým faktorem). Ohledně vystavení NL CMR tedy platí, že není-li stanoveno jinak, může nákladní list vystavovat jak odesílatel, tak i dopravce.

Z čl. 7 Úmluvy CMR vyplývá, že za údaje uvedené v NL CMR odpovídá odesílatel (to ale samo sebou neznamená, že NL CMR musí sám vystavit). Odesílatel odpovídá za veškeré výlohy a škody, které vzniknou dopravci v důsledku nepřesností nebo neúplností údajů uvedených v NL CMR. Odesílatel ale také odpovídá za škodu a další náklady, které by dopravci např. vznikly chybnými či neúplnými údaji o příjemci.

Dopravce (resp. jeho řidič) v NL CMR potvrzuje převzetí zásilky k přepravě. Tím se nákladní list stává důkazní listinou o uzavřené přepravní smlouvě. NL CMR má několik originálů (stejnopisů), z nichž je jeden určen odesílateli, další pak doprovázejí náklad s tím, že jeden je předán spolu se zásilkou (nákladem) příjemci a další si ponechává dopravce.

Odpovědnost za zásilku

S NL CMR také souvisí to, že Úmluva CMR vymezuje dobu, během které dopravce nese odpovědnost za přepravovanou zásilku. Tato doba dle ustanovení Úmluvy CMR začíná převzetím zásilky k přepravě. Končí vydáním zásilky příjemci, resp. formálně podpisem NL CMR příjemcem. Odpovědnost dopravce tedy nekončí např. dojetím na místo vykládky nebo složením zásilky z vozidla, protože tehdy ještě není zásilka předána příjemci do jeho moci a příjemce se zásilkou nemůže disponovat. Dopravce tedy musí nejen zásilku předat příjemci, ale zároveň je třeba, aby zásilku příjemce od dopravce také přijal/převzal.

Ve smluvní obchodní praxi je velmi významné to, aby se smluvní strany přepravní smlouvy dohodly na tom, zda, jak a odkdy ponese dopravce (a např. také pod jakými sankcemi) např. odpovědnost za nepřistavení či pozdní přistavení vozidla k nakládce apod. – tj. za činnost, která předchází fyzickému převzetí zásilky do péče dopravce. Zpravidla se ale dosud převzetím zásilky do péče dopravce myslí až fyzické převzetí zásilky dopravcem od odesílatele. Tím se pak také rozumí počátek odpovědnosti dopravce ve smyslu ustanovení Úmluvy CMR. Je otázkou, jak by byla např. soudy posuzována přepravní smlouva opírající se o Úmluvu CMR, ve které by se smluvní strany výslovně dohodly na definici „okamžiku převzetí zásilky k přepravě“ jako na době/času, kdy dopravce potvrdí/akceptuje odesílatelův dopravní příkaz. Tj. šlo by o dobu, odkdy má dopravce zásilku již ve své virtuální, ale ještě ne fyzické péči (problém je, jak pak posoudit i možnost dopravce disponovat se zásilkou – opět rozdíl virtuální a fyzické možnosti péče). Převzetím zásilky totiž začíná odpovědnost dopravce za její zničení, poškození či ztrátu zásilky (event. pozdní dodání) – podle Úmluvy CMR (čl. 17 odst. 1).

NL CMR je také přepravním dokumentem sloužícím k provedení eventuální kontroly průběhu přepravy. I proto by zde měly být správně zaznamenány všechny události, které se konkrétní přepravy týkají. Úplnost a správnost obligatorních údajů v NL CMR by měl vždy při nakládce zkontrolovat zástupce dopravce, tj. řidič. Nemůže-li např. řidič zkontrolovat obsah či stav obsahu zásilky – zásilka je např. na nějak pevně překrytých paletách – pak by rozhodně měl uvést do NL CMR výhradu dopravce.

Vyplněný a náležitým způsobem potvrzený NL CMR je tedy nejen dokladem o existenci, resp. uzavření přepravní smlouvy, ale současně je pro případ sporu velmi důležitým dokumentem o převzetí zásilky k přepravě, resp. o stavu zásilky v místě a čase jejího převzetí a o průběhu přepravy i o vydání zásilky příjemci.

Při převzetí zásilky k přepravě dopravce přezkoumává zejména:

správnost údajů v NL CMR o počtu kusů a o jejich značkách a číslech,
zjevný stav zásilky a jejího obalu.

Výhrady dopravce

Nemá-li ale dopravce vhodné prostředky, aby mohl přezkoumat správnost údajů, zapíše do nákladního listu výhrady i s jejich odůvodněním. Rovněž musí odůvodnit všechny výhrady, které učinil k zjevnému stavu zásilky a jejího obalu.

Podle Úmluvy CMR ale tyto výhrady nezavazují odesílatele, ledaže je v nákladním listě výslovně uznal.

V NL CMR mají tzv. výhrady dopravce (výhrady dopravce jsou zapisovány do kolonky č. 18 – výhrady a poznámky dopravce NL CMR) značný význam. Jak bylo uvedeno výše, v případě, že dopravce, resp. jeho zástupce (zde řidič) totiž výhrady do NL CMR uvede, pak tyto musí uvést včetně jejich zdůvodnění.

To, že provedený zápis výhrady však sám o sobě nezavazuje odesílatele, ledaže by je v NL CMR sám výslovně uznal (resp. kdyby odesílatel takový NL CMR nepodepsal) – představuje provedení změny v důkazním břemeni. To znamená, že v případě jejich uvedení bude na odesílateli, aby prokázal, že dopravci předaná zásilka byla v bezvadném stavu, co se týče předmětu zápisu uvedené výhrady. Neobsahuje-li NL CMR výhrady dopravce (jde o tzv. čistý NL CMR) s jejich odůvodněním, platí právní domněnka, že zásilka a její obal byly v okamžiku převzetí dopravcem ve zjevně dobrém stavu a že počet kusů, jejich značky a čísla se shodovaly s údaji v nákladním listě.

Praktickou pomůckou pro řidiče je zejména v těchto případech tzv. kontrolní list CMR („Check-list CMR“), který obsahuje eventuální možné výhrady, resp. jejich formulace. Uplatňuje se zejména tehdy, když řidič nemůže realizovat kontrolu nakládky. Tuto pomůcku vypracovala Právní komise IRU a je doporučována členskými svazy dopravců (v ČR ČESMAD Bohemia).

Odesílatel má právo žádat od dopravce přezkoušení hrubé hmotnosti zásilky nebo jejího množství vyjádřeného jiným způsobem. Může též žádat přezkoušení obsahu jednotlivých kusů zásilky. Dopravce má nárok na náhradu výloh spojených s tímto přezkoušením. Problematické může být eventuální porušení originálních obalů zásilky dopravcem atd. V těchto případech je třeba předpokládat ale i zdržení přepravy – to všechno je zapotřebí s předstihem řešit. Výsledek uvedeného přezkoušení se zaznamená do NL CMR.

Zbývajícím problémovým okruhům souvisejícím s nákladním listem CMR se budeme věnovat někdy příště.

Ilustrační foto

 
 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@truck-business.cz